کاربران در این بخش مجموع محل های اقامتی را می توانند مشاهده و بررسی نمایند و در صورت نیاز هتل ، مسافرخانه و محل های اقامتی مناسب خود را انتخاب و رزور نمایند